انواع دستگاه کوتر مطبی ، جراحی ، مونو پلار ، مونوپلار و بای پلار ،الکترو کوتر و دستگاه کوتر برای برداشتن خال ، کوتر حرارتی